"Šī pasaule ir tukša tikai tam, kurš nesaprot, kā virzīt savu libido uz lietām un kā padarīt pašam sev tās dzīvas un skaistas. Jo skaistums tik tiešām nav lietās, bet gan sajūtās, ko mēs paši tām piešķiram." 


/Kārlis Gustavs Jungs/

Ideja

Visa dzīvā pamatā darbojas virzītājspēks, kas mudina uz attīstību. Izdzīvošana, vairošanās vai radīšana ir dzīvības pamatā.

Latīņu valodā ar vārdu “libido” apzīmē “iekāri”, “kaislību”. Ierasti šī vārda nozīmi asociē ar seksuālu mudinājumu, taču par “libido” var dēvēt arī dzīves instinktu jeb virzītājspēku.

Gluži kā asniņš tiecas izlauzties no zemes, cilvēks tiecas sevi realizēt.
 
Cilvēks un vide atrodas pastāvīgā mijiedarbībā un attīstības procesā. Katrā mirklī mēs gūstam jaunu pieredzi un iespaidus. Mūsu priekšstati par sevi un pasauli mainās ar katru elpas vilcienu, tikpat mainīga ir arī mūsu identitāte.
Lai neapmaldītos šajā bezgalīgajā pārmaiņu procesā, nepieciešams apzināties un izprast sevi, savu personību, individualitāti, kā arī vidi, kurā atrodamies. 

Fonds “Libido of Life” tic:
- mērķtiecīgi veidojot savu personību, t.i., apzinoties paškonceptu, atklājot savu unikālo potenciālu, pastāvīgi attīstot domāšanu, kopjot prasmi būt laimīgam, cilvēkā mostas dzīvesprieks un virzītājspēks, un viņš spēj realizēt savu radošo potenciālu, kuru daba ielikusi zemapziņā.
- attīstot savu personību, cilvēks var apgūt mākslu atrast līdzsvaru starp būšanu pašam un būšanu attiecībās ar citiem.
- ikviens, neatkarīgi no savas dzīves pieredzes, vecuma, dzimuma, statusa, tautības, rases, reliģiskās vai politiskās pārliecības, vai cita identitāti raksturojoša lieluma, var būt laimīgs, iedvesmot citus un veidot pasauli par labākām mājām mums visiem.

Fonds “Libido of Life” dibināts 2017. gada pavasarī.

Fonda dibinātājs, valde: Inese Aleksandroviča
Fonda padome: Anna Andersone, Iveta Pazare, Ivo Luka-Indāns.

Mērķis

Fonda mērķis ir sekmēt tādas sabiedrības veidošanos, kurā cilvēks izzina sevi un pasauli, izprot cēloņsakarību, kā veidojas dažādi paradumi un tradīcijas, mērķtiecīgi veido savu personību, apzinās savu potenciālu un realizē to, iedvesmojot citus un veidojot pasauli par labākām mājām mums visiem.

Fonds savu darbību īsteno divos virzienos:
“Libido of Life” - meklē atbildes, kas ir virzītājspēks.
Darbības virziens orientēts, lai apzinātu un pētītu sabiedrības uzskatus jautājumos, kas saistīti ar personiskās un sociālās identitātes veidošanos un izpausmi;
“Life of Libido” - meklē atbildes, kā virzītājspēks veidojas.
Darbības virziens orientēts, lai apzinātu, apkopotu un padarītu sabiedrībai saprotamā veidā brīvi pieejamus dažādu nozaru (antropoloģijas, psiholoģijas, medicīnas, bioloģijas, demogrāfijas, socioloģijas, filozofijas, ekonomikas, pedagoģijas, politoloģijas, vēstures, mākslas zinātnes, vides u.c. zinātņu) pētījumus un ekspertu viedokļus jautājumos, kas saistīti ar personiskās un sociālās identitātes veidošanos un izpausmi, kā arī, lai veicinātu dažādu nozaru starpdisciplināru sadarbību, kas vērsta uz cilvēka un pilsoniskās sabiedrības attīstību.

Fonds sava mērķa īstenošanai var:
- veidot sabiedriskus projektus;
- atbalstīt radošas iniciatīvas, projektus;
- organizēt un piešķirt stipendijas un pabalstus;
- organizēt finanšu un citu līdzekļu piesaisti un fizisko un juridisko personu ziedojumu vākšanu Nodibinājuma mērķu sasniegšanai;
- organizēt Nodibinājuma un Nodibinājumam ziedotās un dāvinātās mantas un līdzekļu apsaimniekošanu;
- piešķirt apbalvojumus un godalgas par īpašiem sasniegumiem un ieguldījumiem pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgas attīstības veicināšanā;
- veikt jebkādu citu darbību, kas sekmē Nodibinājuma mērķu sasniegšanu un kas nav pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

"Libido of Life" fonds dzīves virzītājspēka attīstībai