Es'Essence

Virtuālā platforma Sarunu Salons Es'Essence ir tikšanās vieta tiem, kurus interesē, kas ir Dzīves Virzītājspēks un kā tas darbojas. Tiem, kuri vēlas labāk iepazīt paši sevi, sabiedrību, kurā dzīvojam, atklāt ko jaunu par savām pārliecībām, motivāciju, uzzināt, kā tās laika gaitā veidojušās un turpina transformēties mūsdienu sabiedrībā. Vieta, kur gūt vērtīgas atziņas un smelties iedvesmu, kas katram pašam palīdzētu atklāt savu iekšējo potenciālu, kā arī veidot labākas attiecības ar citiem, lai sekmētu kopējo izaugsmi.


Mērķis

Izglītojot par personiskās un sociālās identitātes veidošanās un izpausmes mehānismiem, palīdzēt cilvēkiem labāk saprast un pieņemt pašiem sevi un savas attiecības ar citiem un sekmēt veiksmīgu pašrealizāciju, veicināt vienotas, līdzatbildīgas sabiedrības attīstību. 

Uzdevumi

- izglītot par personiskās un sociālās identitātes veidošanās un izpausmes mehānismiem;
- izglītot par domāšanas procesa mehānismiem un to ietekmi uz personības un sabiedrības attīstību;
- sekmēt izpratnes veidošanos par to, kādā veidā atrast līdzsvaru starp savas individualitātes pašrealizāciju un iekļaušanos sabiedrībā;
- sekmēt izpratni par to, kā veidojas dažādi cilvēka un sabiedrības paradumi un tradīcijas;
- iedvesmot uz veiksmīgu pašrealizāciju;
- veicināt patstāvīgu domāšanas procesu;
- sniegt atbalstu personām, kas piedzīvo identitātes krīzi.

Ņemot vērā mūsdienu sabiedrības informācijas patēriņa paradumus un uztveri, projekta ietvaros paredzēts izveidot izglītojoša rakstura digitālu žurnālu, kurš iedvesmos cilvēku pievērsties sevis un vides izzināšanas procesam.

Tā kā šodien par pasaules lielāko piesārņojumu var dēvēt informāciju, tad Fonds “Libido of Life” par būtiskāko uzdevumu izvirza mērķtiecīgu kvalitatīva satura nodrošināšanu. 

Lai to sekmīgi izdarītu, satura veidošanā aicināsim piedalīties dažādu nozaru (antropoloģijas, psiholoģijas, socioloģijas, medicīnas, bioloģijas, demogrāfijas, filozofijas, ekonomikas, pedagoģijas, politoloģijas, vēstures, mākslas zinātnes, vides, u.c. zinātņu) ekspertus, kā arī šīs nozares pārstāvošas nevalstiskas organizācijas. 

Projekta gaitā veidosim dažādu nozaru starpdisciplināru sadarbību veicinošas darba grupas, kuru uzdevums būs, apvienojot savas zināšanas, atklāt aizvien jaunas perspektīvas, kā aplūkot dažādus ar personisko un sociālo identitāti saistītus jautājumus.